2018
Steve Daletas    6796.5 lbs

2016
Mathias Willemijns 6,783.6 lbs


2015
No Entries


2014
Beni Meier 6,522.3 lbs